Privacybeleid is van groot belang voor elk bedrijf. Westone Audio houdt zich strikt aan het vereiste privacybeleid. Het privacybeleid is geldig voor het bedrijf Westone Audio dat deel uitmaakt van Stengo BV en de websites beheert: Westoneaudio.eu


Over ons privacybeleid

Stengo BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen de gegevens die wij nodig hebben om onze dienstverlening te (verbeteren) en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Stengo BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10-12-2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking

Hieronder leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webshop-software

Shopify: Onze winkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt ten behoeve van onze dienstverlening worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben is Shopify verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten onder meer het gebruik van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen de eigen bedrijfsgroep te delen om haar dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt.


E-mail en mailinglijsten

Shopify: Onze website maakt gebruik van Shopify, een dienst van derden die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het versturen van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Yourhosting. Yourhosting zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de 'unsubscribe' link. Als je hierop klikt ontvang je geen e-mail meer van onze website. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Je persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door Shopify. Shopify maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Shopify behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Yourhosting: Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Yourhosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Yourhosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Betalingsverwerkers

Mollie: Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze winkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaats en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op die onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna: Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. In het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) deelt Klarna persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op die onderdelen van Klarna's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Shopify: Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze winkel maken wij gebruik van het platform van Shopify. Shopify verwerkt uw naam, adres en woonplaats en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Shopify deelt persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit). Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op die onderdelen van Shopify's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Shopify bewaart uw gegevens niet langer dan toegestaan ​​volgens de wettelijke termijnen.


Recensies

WebwinkelKeur: Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur bent u verplicht een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam ook op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een ​​toelichting op uw review te geven. In het geval dat we je uitnodigen om een ​​review achter te laten delen we je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens uitsluitend om u uit te nodigen een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om voor de dienstverlening gebruik te maken van derden, hiervoor hebben wij toestemming gegeven aan WebwinkelKeur. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op die onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Verzending en logistiek

PostNL: Als je bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om je pakketje bij je te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Als PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL: Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van leveringen maken wij gebruik van de diensten van DHL. Hiervoor moeten wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturering en boekhouding

Afas: Wij maken voor onze administratie en boekhouding gebruik van de diensten van Afas. Wij delen uw naam, adres, woonplaats en details van uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beveiligd verzonden en opgeslagen. Afas is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Afas gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van verwerking.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de door u verstrekte opdracht. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, dan vragen wij u daarvoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Gegevens worden automatisch verzameld

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Meewerken aan fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

In voorkomend geval kan Stengo op grond van de wet verplicht zijn uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet biedt hiertegen verzetten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve vereisten zijn wij verplicht om facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor de duur van de toepasselijke termijn bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en afschriften van uw gegevens alleen naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Recht op inspectie

U heeft altijd recht op inzage van de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of naar u herleidbaar zijn. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of tot u herleidbaar zijn, te laten corrigeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of naar u herleidbaar zijn, te laten beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of naar u herleidbaar zijn door een andere partij, te laten doen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of afschriften van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden hebben laten verwerken. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval onze dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige onderlinge koppeling van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft het recht om in voorkomende gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Stengo. Als u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de oplossing van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking definitief staken. Ook heeft u het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u denkt van wel, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies

Google Analytics: Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn om inzage te geven in deze gegevens. We verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in combinatie met andere datasets interpreteren en zo uw bewegingen op internet volgen. Google gebruikt deze informatie om onder meer gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-diensten en -producten aan te bieden.

Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop we reeds over u verzamelde gegevens verwerken, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.


Contact details

Stengo B.V

De Nieuwe Erven 3

5431 NV, Cuijk

Nederland

T +31 85-048 88 16

E info@westoneaudio.eu

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'alle cookies toestaan' om u de allerbeste ervaring te geven. Klik op accepteer cookies om de site te blijven gebruiken.
Je bent met succes geabboneerd!
Deze e-mail is geregistreerd